ആലപ്പുഴ- ഫെബ്രുവരി 27 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


മാരാരിക്കുളം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിനടന്ന നൃത്തം