ആലപ്പുഴ- മാർച്ച് 02 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


•  മാരാരിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ ശിവരാത്രിവിളക്കു തെളിച്ചപ്പോൾ