ഇടുക്കി- ഫെബ്രുവരി 01 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


read
Read later
Print
Share

ദേശീയ സാഹസിക അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സാഹസിക ക്യാമ്പിന് ഫ്രീഹാൻഡ് റാപ്പെല്ലിങ് ചെയ്ത് എ. രാജ എം.എൽ.എ. തുടക്കംകുറിക്കുന്നു