കോട്ടയം- ഡിസംബർ 10 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


• സ്നേഹദീപം ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പതിനാറാമത് വീടിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനകർമം മേവടയിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ രവി പാലാ നിർവഹിക്കുന്നു