Dec 5, 2022

#kozhikode


Dec 5, 2022

#kozhikode

Dec 5, 2022 #perampra

Dec 5, 2022 #perampra

Dec 5, 2022 #poisoning

Dec 4, 2022 #vadakara

Dec 4, 2022 #koduvalli

Dec 5, 2022 #perampra

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode


Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #ramanattukara

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #valayam

Dec 5, 2022 #perumanna

Dec 5, 2022 #thiruvambadi

Dec 5, 2022 #perampra

Dec 5, 2022 #kottappalli

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kundamamgalam

Dec 5, 2022 #vadakara

Dec 5, 2022 #narikkuni

Dec 5, 2022 #farokku

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #koyilandi

Dec 5, 2022 #narikkuni

Dec 5, 2022 #payyoli

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kundamamgalam

Dec 5, 2022 #perampra

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

ബേപ്പൂർ അയ്യപ്പസേവാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കർപ്പൂരാഴി മഹോത്സവത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെയും ഐക്യത്തിന്റേയും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അയ്യപ്പസേവാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കർപ്പൂരാഴി മഹോത്സവം. മാനവികതയുടെ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇടമാണ് ശബരിമല. മാനവമൈത്രിയുടെ പ്രതീകം. ശബരിമലയുടെ ഈ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയെന്നതാണ് എല്ലാവരുടേയും കടമ. ബേപ്പൂർ അയ്യപ്പസേവാ സമിതിയുടെ കർപ്പൂരാഴി മഹോത്സവവും ആ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. കർപ്പൂരാഴി മഹോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. -പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബഹു. മന്ത്രി

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #thiruvambadi

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #ramanattukara

Dec 5, 2022 #kozhikode

Dec 5, 2022 #kozhikode

Most Commented