പാലക്കാട്- മേയ് 11 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


എലപ്പുള്ളി മേഖലയിൽ പൊടിവിതയ്ക്ക് തടസ്സമായി വയലിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നു