പാലക്കാട്- മേയ് 13 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


പയ്യലൂർ കൂത്തുത്സവം പന്ത്രണ്ടാംകളരിയുടെ ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് നടന്ന ഗരുഡപ്പത്ത്‌ എഴുന്നള്ളത്ത്‌