പാലക്കാട്- മേയ് 14 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


പഴനിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഞ്ചിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുശേഷം ഭക്തരുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നേ വിഞ്ചിന് വിശേഷപൂജകൾ നടക്കുന്നു