പാലക്കാട്- മേയ് 15 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


പയ്യലൂർ പുരട്ടീൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കൂത്തുത്സവത്തിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന എഴുന്നള്ളത്ത്‌