ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാഞ്ഞീറ്റുകര ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം ഉത്സവം രണ്ടാംദിവസം. കാഴ്ചശ്രീബലി, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്, പറയിടീൽ 6.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00.

23 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആഞ്ഞിലിത്താനം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം 8.00 വെൺപാല തൃക്കയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 മീന്തലക്കര ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 ഇരുവെള്ളിപ്പറ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.30 വേങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ഭജന രാത്രി 7.00 മല്ലപ്പള്ളി നിർമൽ ജ്യോതി സ്കൂൾ: വാർഷികം ഉദ്‌ഘാടനം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്-4.00

23 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നരിയാപുരം മഹാദേവർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം.:ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. തട്ടയിൽ വൃന്ദാവനം വേണുഗോപാലക്ഷേത്രം. :സപ്താഹവും അവതാരപൂജയും ഉത്സവവും. അവതാരദർശനം 5.30, ഗോകുലസന്ധ്യ 8.00. തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറത്ത് ഭഗവതീക്ഷേത്രം. :പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് മല്ലിക കരയിൽ 8.00. കീരുകുഴി നോമ്പിഴി ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ. :പറങ്കിമാവിന് വൃക്ഷചികിത്സ ആരംഭം 10.30.

23 hr ago


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാഞ്ഞീറ്റുകര ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്രം ഉത്സവം. നാരായണീയ പാരായണം 9.30, കൊടിയേറ്റ് 10.00, നിറപറ 6.00, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, നാമജപം 8.30 ഇലന്തൂർ ശ്രീനാരായണമംഗലം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ആറാം ഉത്സവം. കാണിക്കമണ്ഡപത്തിൽനിന്ന് പേട്ട എഴുന്നള്ളത്ത് 6.00.

Feb 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആഞ്ഞിലിത്താനം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം 8.00 വെൺപാല തൃക്കയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 മഴുവങ്ങാട് സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ പള്ളി: കുളക്കാട് കൺവെൻഷൻ 6.00 മീന്തലക്കര ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 ഇരുവെള്ളിപ്പറ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.30 വേങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ഭജന രാത്രി 7.00

Feb 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആഞ്ഞിലിത്താനം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ് 8.30 പെരിങ്ങര എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗമന്ദിരം: കെ.എസ്.എസ്.പി.യു. പെരിങ്ങര യൂണിറ്റ് വാർഷികം 10.00 വെൺപാല തൃക്കയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 മഴുവങ്ങാട് സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ പള്ളി: കുളക്കാട് കൺവെൻഷൻ 6.00 മീന്തലക്കര ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 ഇരുവെള്ളിപ്പറ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.30 വേങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ഭജന. രാത്രി 7.00 കല്ലൂപ്പാറ സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി: അഭയം പ്രാർഥന സംഗമം -10.30

Feb 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നരിയാപുരം മഹാദേവർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. തട്ടയിൽ വൃന്ദാവനം വേണുഗോപലക്ഷേത്രം:. സപ്താഹവും അവതാരപൂജയും ഉത്സവവും. അവതാര ദർശനം. 5.30 തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. പാറക്കരയിൽ. 8.00 തട്ടയിൽ ആനക്കുഴി മലനടക്ഷേത്രം:. പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം. നവകം, കലശം. 11.00, കാക്കാരിശ്ശി നാടകം. 8.30. ചൂരക്കോട് ഇലങ്കത്തിൽ ഭദ്രകാളി നവഗ്രഹക്ഷേത്രം: കെട്ടുകാഴ്ച. 3.30, കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 6.30, കുരുതി 10.00

Feb 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇലന്തൂർ ശ്രീനാരായണമംഗലം ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: അഞ്ചാം ഉത്സവം. നൂറും പാലും 11.00, കളയ്ക്കാട്ട് കാവിലേക്ക് എഴുന്നെള്ളത്ത് െെവകീട്ട് 5.00, തിരിച്ച് കാണിക്കമണ്ഡപം വഴി എഴുന്നെള്ളത്ത് 6.00. നെല്ലിക്കൽ കുന്നം അടവിമന്ദം അർധനാരീശ്വരക്ഷേത്രം:ഭാഗവതപാരായണം 8.00, ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര 3.00, മതപ്രഭാഷണം 10.00.

Feb 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുളക്കുഴ ഗന്ധർവമുറ്റം ദേവീക്ഷേത്രം ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം പൊങ്കാല 5.30 ഭാഗവതപാരായണം രാവിലെ 8.00 പ്രഭാഷണം 11.30 അവഭൃഥസ്നാന ഘോഷയാത്ര 3.30

Feb 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിപ്പുഴ ഗായത്രി ഓഡിറ്റോറിയം: കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് യൂണിയൻ നെടുമ്പ്രം യൂണിറ്റ് വാർഷികം 3.00 വെൺപാല തൃക്കയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 മഴുവങ്ങാട് സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ പള്ളി: കുളക്കാട് കൺവെൻഷൻ 6.00 മീന്തലക്കര ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 ഇരുവെള്ളിപ്പറ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.30 വേങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ഭജന. രാത്രി 7.00 കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. താലപ്പൊലി എഴുന്നള്ളത്ത്. രാത്രി 9.30

Jan 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നരിയാപുരം മഹാദേവർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. തട്ടയിൽ വൃന്ദാവനം വേണുഗോപലക്ഷേത്രം: സപ്താഹവും അവതാരപൂജയും ഉത്സവവും. കൊടിയേറ്റ്. 9.00, അവതാരദർശനം. 5.30 തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറത്ത് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. പാറക്കരയിൽ. 8.00 ബി.എസ്.എൻ.എൽ. പന്തളം കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്റർ:. ഫൈബർ കണക്ഷനുകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേകമേള 10.00

Jan 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുക്കൂട്ടുതറ ഗുരുദേവക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവം: പതാക ഉയർത്തൽ 7.00, ഗുരുദേവകൃതി പാരായണം 7.30, സർവൈശ്വര്യപൂജ 10.00, സമ്മേളനം 12.30, അന്നദാനം 1.00. മുളക്കുഴ ഗന്ധർവമുറ്റം ദേവീക്ഷേത്രം :ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം കുചേലഗതി രാവിലെ 10.00, നവഗ്രഹപൂജ, പ്രഭാഷണം 5.00 മേലുകര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം :കാർത്തിക രോഹിണി ഉത്സവം കാവടി വരവ് 10.00, ശ്രീഭൂതബലി 12.00, അൻപൊലി 5.30, ഗാനമേള 10.30.

Jan 31, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കവിയൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം: കെ.എസ്.എസ്.പി.യു.കവിയൂർ യൂണിറ്റ് പൊതുയോഗം 10.00വെൺപാല തൃക്കയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00മഴുവങ്ങാട് സെയിന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ പള്ളി: കുളക്കാട് കൺവെൻഷൻ 6.00മീന്തലക്കര ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00ഇരുവെള്ളിപ്പറ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.30ആഞ്ഞിലിത്താനം ഗുരുദേവ പാദുകപ്രതിഷ്ഠാ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ആറാട്ട് 4.10വേങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം 1.00മുത്തൂർ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല 9.30കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നൂറ്റൊന്നുകലം എഴുന്നള്ളത്ത് 9.00

Jan 30, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മേലുകര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: മേജർസെറ്റ് കഥകളി കർണശപഥം. അവതരണം ജില്ലാ കഥകളി ക്ലബ്ബ്. വൈകീട്ട് 8.45. കോഴഞ്ചേരി ഷണ്മുഖവിലാസം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: തൃക്കാർത്തിക ഉത്സവം. കാവടിയാട്ടം രാവിലെ 9.00, രഥഘോഷയാത്ര 7.00.

Jan 30, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഴിക്കാട് ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. ക്ഷേത്രസമർപ്പണം 4.00, ഗാനമേള 8.00. ഉള്ളന്നൂർ സെയ്‌ന്റ്‌മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ. കൊടിയിറക്ക് 10.30. നരിയാപുരം മഹാദേവർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. കുടശ്ശനാട് ഭദ്രാഭഗവതി ക്ഷേത്രം: മകരഭരണി ഉത്സവം. പൊങ്കാല. 7.30, നൃത്തം 8.00. തട്ടയിൽ വൃന്ദാവനം വേണുഗോപാലക്ഷേത്രം: സപ്താഹവും അവതാരപൂജയും. അവതാരദർശനം 5.30. പന്തളം ലയൺസ്‌ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയം: മഹാകവി പന്തളം കേരളവർമ കവിതാ പുരസ്കാരസമർപ്പണം 5.15. അടൂർ മലമേക്കര മുള്ളുതറയിൽ ശ്രീഭദ്രാ കരിങ്കാളി മൂർത്തി ക്ഷേത്രം : മകര പൊങ്കാല. രാവിലെ 7.00 പെരിങ്ങനാട് സെയ്ൻറ്‌ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി: കനകജൂബിലി കാർഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം. കൃഷിമന്ത്രി പി.പ്രസാദ്. 3.00

Jan 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. മാതൃസംഗമം 11.30 വെൺപാല തൃക്കയിൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. ഭദ്രദീപ പ്രകാശനം രാവിലെ 7.45 മഴുവങ്ങാട് സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ പള്ളി: കുളക്കാട് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം വൈകീട്ട് 6.30 മീന്തലക്കര ശ്രീധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. സോപാനസംഗീതം 6.00 ഇരുവെള്ളിപ്പറ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.30 വേങ്ങൽ തേവർകുന്നേൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. ഭദ്രദീപ പ്രകാശനം വൈകീട്ട് 7.00 ആഞ്ഞിലിത്താനം ഗുരുദേവ പാദുക പ്രതിഷ്ഠാ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. മെഗാഷോ. രാത്രി 8.00 മണിപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. താലപ്പൊലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് 7.30 തിരുവല്ല നഗരസഭാ മൈതാനം: പുഷ്പമേള 11.00

Jan 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇലന്തൂർ ശ്രീനാരായണമംഗലം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: രണ്ടാം ഉത്സവം. മൃത്യുഞ്ജയഹോമം രാവിലെ 8.00, കാണിക്കമണ്ഡപത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് െെവകീട്ട് 6.00. മഠത്തിൽകാവ് ദുർഗ ഓഡിറ്റോറിയം. കോന്നി ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം വൈകീട്ട് 6.00 പ്രഭാഷണം എം.എ.കബീർ, ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാനതപസ്വി ഐരവൺ പുതിയകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം. മകരഭരണി ഉത്സവം ഗണപതിഹോമം 5.30, അൻപൊലി 7.00, പാട്ടും പന്തീരാഴിപൂജയും 12.00, അന്നദാനം 1.00, നൃത്തനാടകം വൈകീട്ട് 7.00, കളമെഴുത്തുംപാട്ടും 10.00 എഴുന്നള്ളത്തും വിളക്കും 10.30

Jan 29, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പത്തനംതിട്ട വൈ.എം.സി.എ. ഹാൾ: ഓൾ കേരള പേരന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിങ് ഇംപയേർഡ് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ. ഉദ്ഘാടനം-മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് 10.00 ഇലന്തൂർ ശ്രീനാരായണമംഗലം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: ഒന്നാം ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ് രാവിലെ 10.30-നും 11.20-നും ഇടയിൽ, കാണിക്കമണ്ഡപത്തിലേക്ക് എഴുന്നെള്ളത്ത് െെവകീട്ട് 6.00.

Jan 28, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോന്നി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ: ശതാബ്ദി ആഘോഷം സ്മാരകമന്ദിര സമർപ്പണം 9.00, സമാപന സമ്മേളനം 11.00, മെഗാഷോ 1.30 ഐരവൺ പുതിയകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: താഴികക്കുടം പ്രതിഷ്ഠ 10.00 വകയാർ സെയ്‌ന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ 7.00 ഇളകൊള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിനം ഗണപതിഹോമം, കലശം 5.00, നാട്യ അരങ്ങേറ്റം വൈകീട്ട് 7.00

Jan 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഴിക്കാട് ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ 8.50 കടയ്ക്കാട് മായയക്ഷിക്കാവ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. കല്ലൂരയ്യത്ത് തുണ്ടിൽമുതൽ കുരമ്പാല കവല ഭാഗം 8.00 കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. മുക്കോടിമുതൽ കളരിഭാഗംവരെ 8.00 ഉള്ളന്നൂർ സെയിന്റ്‌ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ. പ്രസംഗം രാത്രി 7.00 തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറത്ത് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. പാറക്കര കരയിൽ 8.00 മുടിയൂർക്കോണം ഗുരുക്കശ്ശേരിൽ ശ്രീഭദ്രാ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷിക ഉത്സവം. കലശപൂജ 9.00 ഉള്ളന്നൂർ തെക്കേമൺ ബാലഭദ്രാദേവി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം. അഖണ്ഡ നാമജപം 6.30

Jan 26, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആഞ്ഞിലിത്താനം ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ പാദുകപ്രതിഷ്ഠാക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കഥാപ്രസംഗം 7.30 പരുമല സെമിനാരി സ്‌കൂൾ: കടപ്ര പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.30, കണ്ണശ്ശ സ്‌കൂൾ: മൂന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 4.00, പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: 10-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.30 മണിപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലി ഉത്സവം. തിരുവാതിര. രാത്രി 7.30 പെരിങ്ങര ഗുരുവാണീശ്വരം ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. താലപ്പൊലി ഘോഷയാത്ര. രാത്രി 7.00 കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നവാഹം. അന്നദാനം 1.00 ചുള്ളിക്കണ്ടത്തിൽ വസതി: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.00 തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം: പുഷ്പമേള 11.00, നാടൻപാട്ട്. രാത്രി 7.00 മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ ഹാൾ: ഏഴാമത് ജില്ലാ പുസ്തകമേള. ഉദ്‌ഘാടനം രാജ്യസഭാ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫ. പി.ജെ.കുര്യൻ 10.30, ശാസ്ത്ര ക്ളാസ് പ്രൊഫ. എസ്.ശിവദാസ് 11.00 കോട്ടാങ്ങൽ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: കുളത്തൂർ കരയുടെ അരങ്ങിൽ പത്തനാട് നന്ദികേശ നൃത്തകലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഡാൻസ് 7.00, മാനൂർ രാജേഷിന്റെ മാജിക് ഷോ 8.00, പടയണി 1.00, പള്ളിപ്പാന 4.00, അടവി 5.00 കല്ലൂപ്പാറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്‌താഹ യജ്ഞം മൂന്നാം ദിവസം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 10.00, അന്നദാനം 1.00, പ്രഭാഷണം വി.പി.വിജയമോഹൻ 7.00 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: മതമേലധ്യക്ഷൻമാർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ലിംഗപദവി സമത്വം ബോധവത്കരണസെമിനാർ 2.00 അടൂർ പുതിയ പാലത്തിന് സമീപം: ലഹരിക്കെതിരേ കലാപരിപാടികൾ. ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ 2.00 വെണ്ണിക്കുളം എസ്.ബി.സ്കൂൾ: വാർഷികം, യാത്രയയപ്പ്. ഉദ്‌ഘാടനം മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ-10.30

Jan 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഴിക്കാട് ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. വിഗ്രഹം ശയ്യയിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് 11.00 കടയ്ക്കാട് മായയക്ഷിക്കാവ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. വിലങ്ങൻതുണ്ടിൽമുതൽ പടിഞ്ഞാറേവീട്ടിൽ ഭാഗം 8.00. കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. പറന്തൽമുതൽ മുക്കോടി ഭാഗംവരെ 8.00 ഉള്ളന്നൂർ സെന്റ്‌ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ. കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം. 6.45 തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറത്ത് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. ഇടമാലി കരയിൽ 8.00 പന്തളം രാജരാജശേഖരമണ്ഡപം: പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ് 11.00 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: മതമേലധ്യക്ഷൻമാർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ലിംഗപദവി സമത്വം ബോധവത്കരണസെമിനാർ 2.00 അടൂർ പുതിയ പാലത്തിന് സമീപം: ലഹരിക്കെതിരേ കലാപരിപാടികൾ. ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ 2.00

Jan 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ: മതമേലധ്യക്ഷൻമാർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ലിംഗപദവി സമത്വം ബോധവത്കരണസെമിനാർ 2.00 അടൂർ പുതിയ പാലത്തിന് സമീപം: ലഹരിക്കെതിരേ കലാപരിപാടികൾ. ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ 2.00

Jan 25, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വകയാർ സെയ്ന്റ് മേരീസ് പള്ളി. പെരുന്നാൾ സന്ധ്യാ നമസ്‌കാരം 5.00 കോന്നി റിപ്പബ്ലിക്കൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷം, ഭജൻസ് 10.00, സർഗോത്സവം 10.30, ഗാനമേള 1.30, ഉദ്ഘാടനം 3.00 ഇളകൊള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവപുരാണ ജ്ഞാനയജ്ഞം 7.00

Jan 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഴിക്കാട് ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. കുത്തിയോട്ട ചുവടും പാട്ടും രാത്രി 7.30 കടയ്ക്കാട് മായയക്ഷിക്കാവ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. പരമേശ്വരത്തുമുതൽ പാലമുരുപ്പേൽ ഭാഗം 8.00. കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. പെരുമ്പുളിക്കൽമുതൽ മണലാടി ഭാഗംവരെ 8.00 ഉള്ളന്നൂർ സെന്റ്‌ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി വലിയപള്ളി പെരുന്നാൾ. പൂഴിക്കാട് കൊട്ടയ്ക്കാട്ട് കളരി. വാർഷികപൂജ ഗണപതിഹോമം 6.00, കലശപൂജകൾ 10.00 തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറത്ത് ഭഗവതിക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. ഇടമാലി കരയിൽ 8.00

Jan 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോട്ടാങ്ങൽ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: കോട്ടാങ്ങൽ കരയുടെ അരങ്ങിൽ അമ്പലപ്പുഴ അക്ഷരയുടെ നാടകം-9.00 എട്ട് പടയണി ഗണപതിക്കോലം -11.30 കല്ലൂപ്പാറ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്‌താഹയജ്ഞം രണ്ടാം ദിവസം. നരസിംഹാവതാരം -10.00, അന്നദാനം-1.00 പ്രഭാഷണം ശരത് പി.നാഥ്‌-7.00

Jan 24, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഴിക്കാട് ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം. പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. പ്രഭാഷണം രാത്രി 7.30, ഭരതനാട്യം 8.30, തിരുവാതിര 9.00 കുടശ്ശനാട് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോകസ് കത്തീഡ്രൽ. പെരുന്നാൾ. അഞ്ചിന്മേൽ കുർബാന 8.00, റാസ 2.00, ഗാനമേള 7.00 കടയ്ക്കാട് മായയക്ഷിക്കാവ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. മണ്ണിൽപ്പടി മുതൽ നന്ത്യാട്ടുവിള ഭാഗം 8.00 കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം. പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. മുണ്ടുമഠത്തിൽ മുതൽ താഴത്തുവീട്ടിൽ കാവുവരെ 8.00 ഉള്ളന്നൂർ സെയിന്റ്‌ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ.

Jan 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലി ഉത്സവം 7.00 പെരിങ്ങര ഗുരുവാണീശ്വരം ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം ഗാനമേള. രാത്രി 8.00 കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം: നവാഹം. അന്നദാനം 1.00 പെരിങ്ങര ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.00, ചാത്തങ്കരി ഗവ. ന്യൂ എൽ.പി.എസ്: 15-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം: പുഷ്പമേള 11.00, ഗാനമേള. രാത്രി 7.00 വേങ്ങൽ ചെറുവള്ളിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: പ്രതിഷ്ഠാദിന വാർഷികം അന്നദാനം 12.00 കോട്ടാങ്ങൽ മഹാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: കുളത്തൂർ കരയുടെ അരങ്ങിൽ തിരുവാതിര-7.00, ചങ്ങനാശ്ശേരി ജയകേരളയുടെ ബാലെ-8.00, എട്ട് പടയണി ഗണപതിക്കോലം-10.00 കല്ലൂപ്പാറ ശ്രീ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്‌താഹ യജ്ഞം ഒന്നാംദിവസം. കൊടിയേറ്റ്-6.55. വരാഹാവതാരം-10.00, അന്നദാനം-1.00.

Jan 23, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലി ഉത്സവം. പുഷ്പാഞ്ജലി വൈകീട്ട് 6.45 കടപ്ര ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്.: കടപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 15-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 പെരിങ്ങര ഗുരുവാണീശ്വരംക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. അന്നദാനം 12.30 കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലി ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ് 3.30 ചാലക്കുഴി കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00, പി.എം.വി.എച്ച്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം: പുഷ്പമേള 11.00, നഞ്ചിയമ്മയുടെ നാടൻപാട്ട്-രാത്രി 7.00 കടപ്ര-മാന്നാർ കൈനിക്കര മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. എതിരേൽപ് 4.30 മുത്തൂർ കഷായത്ത് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാദിനം. കലശപൂജ 8.00 കോട്ടാങ്ങൽ മഹാ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം: കണ്ണകി സമിതിയുടെ വിൽപ്പാട്ട് 7.00, എട്ട് പടയണി ചൂട്ട് വലത്ത് 9.30 കോട്ടാങ്ങൽ പുളിക്കൽ കൊട്ടാരം: കോട്ടാങ്ങൽ കര വേലകളി അരങ്ങേറ്റം 9.30 മല്ലപ്പള്ളി സി.എം.എസ്.സ്കൂൾ മൈതാനം: മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ എട്ടാം ദിവസം. സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം റവ. തോമസ് ശാമുവേൽ 2.00 പനയമ്പാല സെയിന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ കുർബാന ഫാ. കുര്യാക്കോസ് വർഗീസ് 8.30, ആത്മീയ സംഘടനാ വാർഷികം 10.00, പുഴുക്ക് നേർച്ച 11.00 കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രം: വാർഷിക പൂജ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം 8.00 വെണ്ണിക്കുളം ശാലേം മാർത്തോമ്മാ ഇടവക: വെണ്ണിക്കുളം കൺവെൻഷൻ എട്ടാം ദിവസം 7.00

Jan 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പൂഴിക്കാട് ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രം: പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ഉത്സവം. സർപ്പപ്രതിഷ്ഠ രാവിലെ 8.00, നൃത്തം രാത്രി 8.30 കുടശ്ശനാട് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ: പെരുന്നാൾ. മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന 7.00, റാസ 6.30 കടയ്ക്കാട് മായയക്ഷിക്കാവ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. ആദിക്കാട്ട്‌മുതൽ മൂലയിൽഭാഗം 8.00 കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. പൂവംതിട്ട ക്ഷേത്രംമുതൽ തവളംകുളംവരെ 8.00

Jan 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വടശ്ശേരിക്കര ബൗണ്ടറി എം.ആർ.സ്‌കൂൾ: വടശ്ശേരിക്കര പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.00

Jan 22, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മണിപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലി ഉത്സവം. ബാലഗോകുലം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ. രാത്രി 7.30 വളഞ്ഞവട്ടം കെ.വി. യു.പി.എസ്.: കടപ്ര പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.00, വളഞ്ഞവട്ടം സെൻറ്‌ മേരീസ് ഓഡിറ്റോറിയം: രണ്ടാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.30, ദേവികുന്നം പള്ളി ഓഡിറ്റോറിയം: നാലാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.30, പാലച്ചുവട് സ്‌കൂൾ: ആറാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00, ഏഴാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00, മോഴശ്ശേരി സ്‌കൂൾ: 11-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00, മാർ ബസേലിയോസ് സ്‌കൂൾ: 12-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00, തേവേരി എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്.: 13-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.00 പെരിങ്ങര ഗുരുവാണീശ്വരംക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ്. രാത്രി 7.00 കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നവാഹം. അന്നദാനം 1.00 ഗണപതിപുരം അങ്കണവാടി: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് 12-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.30, ചാത്തങ്കരി കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: 13-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം: പുഷ്പമേള 11.00, ഗാനമേള. രാത്രി 7.00 കടപ്ര-മാന്നാർ കൈനിക്കര മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ. രാത്രി 7.30 തിരുവല്ല സാൽവേഷൻ ആർമി ഗ്രൗണ്ട്: സാൽവേഷൻ ആർമി ഡിവിഷണൽ കൺവെൻഷൻ 6.30 കോട്ടാങ്ങൽ മഹാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: കോട്ടാങ്ങൽ പടയണി മീഡിയ റൂം ഉദ്‌ഘാടനം പ്രമോദ് നാരായൺ എം.എൽ.എ.-10.00 കോട്ടാങ്ങൽ മഹാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: എട്ട് പടയണി ചൂട്ട് വയ്പ്പ്-9.30 കുളത്തൂർ മഹാദേവി ക്ഷേത്ര ഹാൾ: വേലകളി അരങ്ങേറ്റം -10.30 മല്ലപ്പള്ളി സി.എം.എസ്.സ്കൂൾ മൈതാനം: മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവൻഷൻ ഏഴാം ദിവസം. കുട്ടികളുടെ യോഗം-10.00, യുവജന സമ്മേളനം-2.00, പൊതുയോഗം പ്രസംഗം റവ.പി.കെ.സഖറിയാ-6.00. പനയമ്പാല സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി: പെരുനാൾ കുർബാന യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത-8.30. കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രം: വാർഷിക പൂജ പതിനൊന്നാം ദിവസം-8.00 വെണ്ണിക്കുളം ശാലേം മാർത്തോമ്മാ ഇടവക: വെണ്ണിക്കുളം കൺവൻഷൻ ഏഴാം ദിവസം-7.00

Jan 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളകൊള്ളൂർ മഹാദേവർക്ഷേത്രം: ശിവപുരാണ ജ്ഞാനയജ്ഞം. 7.30 അന്നദാനം 1.00 കല്ലേലി ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കാവ്: വെള്ളംകുടി നിവേദ്യം, വാനരപൂജ 8.30 അന്നദാനം 11.30

Jan 21, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രം: വാർഷികപൂജ പത്താംദിവസം.8.00 മല്ലപ്പള്ളി സി.എം.എസ്.സ്കൂൾ മൈതാനം: മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവൻഷൻ ആറാം ദിവസം. എക്യൂമെനിക്കൽ യോഗം. ഉദ്‌ഘാടനം. കർദിനാൾ മോറോൻ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമ്മീസ് കാതോലിക്കാ ബാവ 9.30, പ്രസംഗം. ഫാ.കെ.പി.സാബു, 3.00, പൊതുയോഗം പ്രസംഗം ജോർജ് ചെറിയാൻ.6.00 വെണ്ണിക്കുളം ശാലേം മാർത്തോമ്മാ ഇടവക: വെണ്ണിക്കുളം കൺവെൻഷൻ ആറാം ദിവസം 7.00. കാവുംഭാഗം ഏറങ്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: നവാഹം. അന്നദാനം. 1.00 മേപ്രാൽ ഗവ. എൽ.പി.എസ്: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 11.00, ആലംതുരുത്തി എൽ.പി.എസ്. നാലാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 3.00 തിരുവല്ല നഗരസഭ മൈതാനം: പുഷ്പമേള. ഉദ്ഘാടനം 4.00 കടപ്ര-മാന്നാർ കൈനിക്കര മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. 8.00 തിരുവല്ല സാൽവേഷൻ ആർമി ഗ്രൗണ്ട്: ഡിവിഷണൽ കൺവെൻഷൻ. 6.30

Jan 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇളകൊള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവപുരാണ ജ്ഞാനയഞ്ജം 7.30 ഐരവൺ പുതിയകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും ഭരണി ഉത്സവവും

Jan 20, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവല്ല വൈ.എം.സി.എ.: അകപ്പൊരുൾ സാഹിത്യവേദി ചർച്ചാസമ്മേളനം-4.30 സാൽവേഷൻ ആർമി തിരുവല്ല ഡിവിഷൻ മൈതാനം: ഡിവിഷണൽ കൺവെൻഷൻ-6.30 കടപ്ര-മാന്നാർ കൈനിക്കര മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം-8.00 മേപ്രാൽ സെന്റ് ജോൺസ് സ്‌കൂൾ: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 2.00, ചാത്തങ്കരി പകൽ വീട്. 14-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ. 10.30 കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രം: വാർഷിക പൂജ ഒൻപതാം ദിവസം 8.00 മല്ലപ്പള്ളി സി.എം.എസ്.സ്കൂൾ മൈതാനം: മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ അഞ്ചാം ദിവസം പ്രസംഗം-ജോർജ് പി.ഉമ്മൻ 6.00 വെണ്ണിക്കുളം ശാലേം മാർത്തോമ്മാ ഇടവക: വെണ്ണിക്കുളം കൺവെൻഷൻ അഞ്ചാംദിവസം 7.00

Jan 19, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പെരിങ്ങനാട് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി :കനകജൂബിലി ആഘോഷം ഗോവ ഗവർണർ അഡ്വ. പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള ഉദ്ഘാടനം. 5.00

Jan 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോന്നി ഇളങ്ങവട്ടം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: അനിഴം ഉത്സവം കലശം8.00, തിരുവാഭരണ ചാർത്ത് 8.30, അന്നദാനം 01.00,ഓട്ടൻതുള്ളൽ വൈകീട്ട് 5.30, നൃത്തനാടകം 7.00, ഇളകൊള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം: ശിവപുരാണ ജ്ഞാനയജ്ഞം 7.30

Jan 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കടപ്ര-മാന്നാർ കൈനിക്കര മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ഉത്സവം 8.00 മങ്കുഴി തോപ്പിൽ കെട്ടിടം: മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 2.00 മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ക്ഷേത്രം: വാർഷിക പൂജ. എട്ടാം ദിവസം 8.00 മല്ലപ്പള്ളി സി.എം.എസ്.സ്കൂൾ മൈതാനം: മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ. നാലാം ദിവസം പ്രസംഗം-ജോർജ് പി.ഉമ്മൻ 6.00 വെണ്ണിക്കുളം ശാലേം മാർത്തോമ്മാ ഇടവക: വെണ്ണിക്കുളം കൺവെൻഷൻ. നാലാംദിവസം പ്രസംഗം-ഡോയ തോമസ് ജോർജ് 7.00

Jan 18, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ആറന്മുള സെയ്ന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് റോമൻ കത്തോലിക്കാ പള്ളി: പ്രഭാഷണം, മാരാമൺ സെയ്ന്റ് ജോസഫ് പള്ളി വികാരി ജോഷി പുതുപ്പറമ്പിൽ 4.30.

Jan 16, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കാവുംഭാഗം അമർജവാൻ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയം: നാഷണൽ എക്‌സ്-സർവീസ് മെൻ കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തിരുവല്ല യൂണിറ്റ് പൊതുയോഗം 3.30 മുത്തൂർ കഷായത്ത് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് 6.00 കാരയ്ക്കൽ സെന്റ് തോമസ് പാരീഷ് ഹാൾ: നാലുവേലിൽ കുടുംബയോഗം 9.30 തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം: ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ സെന്റർ കൺവെൻഷൻ 6.00 വായ്പൂര് മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഒൻപതാം ഉത്സവം. കുന്നിനിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഊരുവലത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത് 4.00, പത്തനംതിട്ട സാരംഗിന്റെ ഗാനമേള 9.30, പള്ളിവേട്ട 12.00 മല്ലപ്പള്ളി പാതിക്കാട് പള്ളി: പെരുന്നാൾ. പ്രസംഗം ഫാ. വർഗീസ് ടി.വർഗീസ് 7.00 കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ഐശ്വര്യ ഗന്ധർവസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക പൂജ നാലാംദിവസം 8.00 കിഴക്കേക്കര സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്.: മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 10.30 പരിയാരം ഗവ.യു.പി.എസ്.: മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 3.00 പനയമ്പാല സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി: സന്ധ്യാ നമസ്കാരം 5.30 മല്ലപ്പള്ളി കുംബളോലിൽ കെ.കെ. തോമസിന്റെ വീട്: വാളക്കുഴി തോവേലിൽ കുടുംബയോഗം 10.30 പോരിട്ടിക്കാവ്‌ ദേവീക്ഷേത്രം: മൃത്യുഞ്ജയഹോമം-8.00

Jan 14, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുത്തൂർ കഷായത്ത് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് 6.00 തിരുവല്ല വൈ.എം.സി.എ.യ്ക്ക് സമീപം മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം: ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ സെന്റർ കൺവെൻഷൻ 6.00 വായ്പൂര് മഹാദേവക്ഷേത്രം: എട്ടാം ഉത്സവം ആനിക്കാട്ടേക്ക് ഊരുവലത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത് 9.00 മല്ലപ്പള്ളി പാതിക്കാട് പള്ളി: പെരുന്നാൾ. പ്രസംഗം-ഡോ. ജേക്കബ് മാത്യു 7.00 കുന്നന്താനം തുറങ്ങനാട്ട് ഐശ്വര്യ ഗന്ധർവസ്വാമി ക്ഷേത്രം: വാർഷിക പൂജ മൂന്നാം ദിവസം 8.00 കുന്നന്താനം പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: കാർഷിക സെമിനാർ 10.00 മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: മൂന്നാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 കല്ലൂപ്പാറ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ. സന്ധ്യ നമസ്കാരം 5.30, പ്രദക്ഷിണം 7.15, ആശീർവാദം 9.30

Jan 13, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മുത്തൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് 6.00 കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: പത്താം ഉത്സവം. ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത്-8.30, ആറാട്ട് വരവ്-10.00, ആറാട്ട് സദ്യ-1.00 വായ്പൂര് മഹാദേവക്ഷേത്രം: ഏഴാം ഉത്സവം വായ്പൂര് ചെറുതോട്ട് വഴി ഊരുവലത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത്-9.00, ആനപ്പാറ ഭജനമണ്ഡപം സ്വീകരണം-7.00, വൈക്കം കവല സ്വീകരണം-9.00 മല്ലപ്പള്ളി പതിക്കാട് പള്ളി: പെരുന്നാൾ. പ്രസംഗം ഫാ.തോമസ് രാജു-7.00

Jan 12, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഒൻപതാം ഉത്സവം. സോപാനസംഗീതം ദിപിൻ മാടപ്പള്ളി-5.30, കളമെഴുത്തുംപാട്ടും-9.30, പത്തനംതിട്ട സാരംഗിന്റെ ഗാനമേള-10.00, പള്ളിവേട്ട എഴുന്നള്ളത്ത്-12.30 വായ്പൂര് മഹാദേവക്ഷേത്രം: ആറാം ഉത്സവം കുളത്തൂർ പ്രയാർ ഊരുവലത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത്-9.00, കാടംകുളം ഭജനമണ്ഡപം സ്വീകരണം-7.00, കുളത്തൂർ പ്രയാർ ഭജനമണ്ഡപം സ്വീകരണം-8.00

Jan 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോന്നി ഇളങ്ങവട്ടം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദശാവതാരച്ചാർത്ത് നരസിംഹാവതാരം വൈകീട്ട് 5.00

Jan 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ മാർത്തോമ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ: നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസന കൺവെൻഷൻ 6.30, പ്രസംഗം റവ. ഏബ്രഹാം സ്‌കറിയ കരിയംപ്ലാവ് ഹെബ്രോൺ നഗർ: ഡബ്ല്യു.എം.ഇ. കൺവെൻഷൻ 5.30.

Jan 11, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോന്നി ഇളങ്ങവട്ടം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് വരാഹാവതാരം വൈകീട്ട് 5.00.

Jan 10, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഏഴാം ഉത്സവം. കാവിൽ നൂറുംപാലും-10.30, പവ്വത്തിപ്പടി നടരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത്-4.30, അയിരൂർ സുമേഷിന്റെ ഭക്തിഗാനമേള-9.30 വായ്പൂര് മഹാദേവക്ഷേത്രം: നാലാം ഉത്സവം പൊൻകുന്നം സൂരജ് ലാലിന്റെ സംഗീത സദസ്സ്-7.30, അഹസ് ദർശനം-9.30

Jan 09, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കലാപരിപാടികൾ-8.00 വായ്പൂര് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: പാലാ കെ.ആർ. മണിയുടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ -10.00, ഡാൻസ്-7.00, കഥകളി-8.00 പനയമ്പാല സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി: പെരുനാൾ കുർബാന-8.00 കുന്നന്താനം പാമല എക്‌സെർവീസ്മെൻ ഹാൾ: കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യുണിറ്റ് പൊതുയോഗം-4.00 വായ്പൂര് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഹാൾ: ഏഴാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ -11.30 ആനിക്കാട് വടക്കേമുറി അങ്കണവാടി: എട്ടാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ - 10.30 വൈക്കത്തില്ലം നാഷണൽ എക്‌സ്‌-സർവീസ്‌മെൻ കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനം: പൊതുയോഗം 3.00

Jan 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോന്നി ഇളങ്ങവട്ടം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത്. മത്സ്യാവതാരം വൈകീട്ട് 5.00. ഓമല്ലൂർ രക്തകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രം: അയ്യപ്പൻകഞ്ഞി 12.00. കോന്നി വൈസ്‌മെൻ ക്ലബ്ബ്: കെ.ടി.യു.സി. ജില്ലാ സമ്മേളനം 2.00.

Jan 08, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവല്ല താലൂക്ക് ഓഫീസ്: താലൂക്ക് വികസനസമിതി യോഗം 10.30 കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: അഞ്ചാംഉത്സവം. നാരായണീയ പാരായണീയം-8.00, പടുതോട് എഴുന്നള്ളത്ത്-4.30 മയിൽവാഹനം എഴുന്നള്ളത്ത്-10.00. വാളക്കുഴി ശാന്തിപുരം കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രം: യൂണിയൻ കൺവൻഷൻ അഞ്ചാംദിവസം പ്രസംഗം സജു അയിരൂർ-6.15 ആനിക്കാട് അമ്പാട്ട് കുടുംബയോഗം ഹാൾ: അഞ്ചാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ -2.00 ആനിക്കാട് പുളിക്കാമല അങ്കണവാടി: ഒൻപതാംവാർഡ് ഗ്രാമ സഭ -11.00 ആനിക്കാട് പുല്ലുകുത്തി എം.ടി.എൽ.പി.എസ്.: പത്താം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ -3.00 ആനിക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ: പതിമൂന്നാംവാർഡ് ഗ്രാമസഭ-3.00 വായ്പൂര് മഹാ ദേവക്ഷേത്രം: രണ്ടാംഉത്സവം തിരുവാതിര -7.00, നാമഘോഷലഹരി-7.30.

Jan 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം രാജരാജശേഖര മണ്ഡപം: പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം വൈകീട്ട് 6.30 പന്തളം മണികണ്ഠനാൽത്തറ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം നാലാം ദിവസം. സംഗീത സദസ്സ് 7.00

Jan 07, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം: ഉത്സവം പത്താം ദിവസം. കൊടിയിറക്ക് 9.30, ആറാട്ട് 4.30 പന്തളം രാജരാജശേഖര മണ്ഡപം: പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം വൈകീട്ട് 6.30 പന്തളം മണികണ്ഠനാൽത്തറ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസം. സംഗീത സദസ്സ് 7.00 പന്തളം ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഹാൾ: രവിവർമ തമ്പുരാന്റെ ഇരുമുടി പുസ്തക പ്രകാശനം 3.00 അറുകാലിക്കൽ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: ധനുമാസത്തിരുവാതിര. വൈകീട്ട് 7.00.

Jan 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്‌വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം: നാലാം ഉത്സവം. ശിവശക്തി കലാക്ഷേത്രം നൃത്തസന്ധ്യ 8.00, പുറപ്പാട് എഴുന്നള്ളത്ത് 10.00 വാളക്കുഴി ശാന്തിപുരം കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രം: യൂണിയൻ കൺവെൻഷൻ നാലാം ദിവസം. പ്രസംഗം: ഫാ. മോഹൻ ജോസഫ് -6.15 ആനിക്കാട് പാതിക്കാട് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി ഹാൾ: പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ 11.00 വായ്പൂര് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം: ഒന്നാം ഉത്സവം. കാവടിയാട്ടം 9.00, തിരുവാതിര പുഴുക്ക് വഴിപാട് 12.30, സോപാന സംഗീതം 5.30, കൊടിയേറ്റ് 7.00, തിരുവാതിര 7.45, കഥാപ്രസംഗം മീനടം ബാബു 8.30 മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്: ഖേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് സംസ്ഥാന വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. സ്വാഗതസംഘ രൂപവത്‌കരണ യോഗം 4.30 ചുമത്ര മഹാദേവക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര പൊങ്കാല 8.00

Jan 06, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: മൂന്നാം ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം 10.30, അമ്പിളി വിവേകിന്റെ സംഗീത സദസ്സ്‌ 8.00, കൊല്ലം മലർവാടിയുടെ കതിരാട്ടം 9.30 വാളക്കുഴി ശാന്തിപുരം കൺെവൻഷൻ കേന്ദ്രം: യൂണിയൻ കൺവെൻഷൻ മൂന്നാം ദിവസം. പ്രസംഗം ഫാ.വർഗീസ് ശാമുവേൽ 6.15 വള്ളംകുളം പുത്തൻകാവുമല മഹാദേവക്ഷേത്രം: തിരുവാതിര ഉത്സവം 7.00

Jan 05, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: രണ്ടാം ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം-10.30, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ-8.00 തിരുവാതിര-9.30 വാളക്കുഴി ശാന്തിപുരം കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രം: യൂണിയൻ കൺവെൻഷൻ രണ്ടാം ദിവസം പ്രസംഗം ഡോ.തോമസ് അമയിൽ -6.15 കല്ലൂപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസ്: ബിനു സോമന്റെ മരണത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ച്-10.00 ആനിക്കാട് കുളത്തുങ്കൽ കവല ഗ്രാമകേന്ദ്രം: നാലാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ- 2.30 ആനിക്കാട് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ഗ്രാമകേന്ദ്രം: ആറാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ-11.00

Jan 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം. ഉത്സവം എട്ടാംദിവസം. സേവ. 7.00, നാടൻപാട്ട് 11.00 പന്തളംരാജ രാജശേഖര മണ്ഡപം. പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം. വൈകീട്ട് 6.30 പന്തളം കാനറ ബാങ്കിന് സമീപമുള്ള അതിശയ കോംപ്ലക്‌സ്. പെൻ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം 11.30 പന്തളം മണികണ്ഠനാൽത്തറ ക്ഷേത്രം. ഉത്സവം ഒന്നാം ദിവസം. സംഗീത സദസ്സ് 7.00

Jan 04, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കീഴ്വായ്പൂര് കിഴക്കേടത്ത് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഒന്നാംഉത്സവം. കൊടിയേറ്റ്-7.30, തിരുവാതിര-8.15, പ്രഹ്ളാദചരിതം കഥകളി-9.00 വാളക്കുഴി ശാന്തിപുരം കൺവൻഷൻ കേന്ദ്രം: യൂണിയൻ കൺവൻഷൻ ഉദ്‌ഘാടനം ഫാ.ജോസഫ് പുത്തൻപുരക്കൽ-6.15 കല്ലൂപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസ്: ബിനു സോമന്റെ മരണത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ധർണ-10.00 ആനിക്കാട് നല്ലൂപ്പടവ് അങ്കണവാടി: ഒന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ -11.00 ആനിക്കാട് തടത്തിൽ പുരയിടം ഗ്രാമകേന്ദ്രം: രണ്ടാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ - 2.30 ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യുണിറ്റി ഹാൾ: മൂന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ-2.30 ജില്ലാ മിനി വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്മല്ലപ്പള്ളി: ജില്ലാ മിനി വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എട്ടിന് രണ്ടിന് കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നടക്കും. 2009 ജനുവരി ഒന്നിനുശേഷം ജനിച്ചവർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് കൺവീനർ അനിൽ എം.കുര്യൻ അറിയിച്ചു. ഫോൺ-9947806205.

Jan 03, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം. ഉത്സവം ആറാംദിവസം. ഹിന്ദുധർമ സമ്മേളനം സമാപനം 7.30, ഹൃദയജപലഹരി 9.30. പന്തളം രാജരാജശേഖര മണ്ഡപം. പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം വൈകീട്ട് 6.30.

Jan 02, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം. ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം. ഹിന്ദുധർമ സമ്മേളനം 7.30, കളരിപ്പയറ്റ് 9.30. കടയ്ക്കാട് ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രം. സപ്താഹയജ്ഞം. സമൂഹ സദ്യ 1.00, അവഭൃഥസ്‌നാന ഘോഷയാത്ര 2.00 പന്തളം എൻ.എസ്.എസ്. പോളിടെക്‌നിക് ഓഡിറ്റോറിയം. അലുംനി അസോസിയേഷൻ വാർഷിക സമ്മേളനം. 9.00 പന്തളം രാജരാജശേഖര മണ്ഡപം. പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം. വൈകീട്ട് 6.30

Jan 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവല്ല സെന്റ് ജോൺസ് കത്തീഡ്രൽ: പെരുന്നാൾ. റാസ 7.30 തിരുവല്ല വൈ.എം.സി.എ. ഹാൾ: കോടിയാട്ട് കുടുംബയോഗം 10.30 എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ഏഴാം ഉത്സവം. ഓട്ടൻതുള്ളൽ ഏവൂർ രഘുനാഥ്-9.30, ഉത്സവബലി ദർശനം-11.30, വായനശാല കവലയിൽ നിന്ന് എതിരേൽപ്പ്-9.00, മധുര ശിങ്കാരവേലന്റെ ഗാനമേള-11.00, പള്ളിവേട്ട-1.00

Jan 01, 2023


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം:. ഉത്സവം നാലാംദിവസം. ഹിന്ദുധർമസമ്മേളനം. 7.30, നൃത്തം 9.30. കടയ്ക്കാട് ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രം:. സപ്താഹയജ്ഞം. കുചേലസദ്ഗതി. 11.30, അന്നദാനം. 1.00 കുളനട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽ മേള. ഡി.വി. എൻ.എസ്.എസ്. എൽ.പി.സ്‌കൂൾ ഉള്ളന്നൂർ. 11.00, കൈപ്പുഴ ജി.എൽ.പി. എൽ.പി.സ്‌കൂൾ. 2.00

Dec 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം: കോന്നി ഫെസ്റ്റ് നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ വൈകീട്ട് 5.30, കലാസന്ധ്യ 7.00 ഗാനമേള 8.00 കോന്നി പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി ഹാൾ: ടൗൺ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പുതുവത്സരാഘോഷം. വൈകീട്ട് 5.00

Dec 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവല്ല സെന്റ് ജോൺസ് കത്തീഡ്രൽ: പെരുന്നാൾ. റാസ 6.00 എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ആറാം ഉത്സവം. ഉത്സവബലി ദർശനം-11.30, എഴുമറ്റൂർ ഉണ്ണിക്ക് ആദരം-5.30, യോഗ പ്രദർശനം-6.45, ഡാൻസ്-7.30

Dec 31, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ദശാവതാര-ബാലലീല ചാർത്ത് ദർശനം. രാവിലെ 5.00-മുതൽ 6.00-വരെ, വൈകീട്ട് 4.30 മുതൽ എട്ടുവരെ, സപ്‌താഹയജ്ഞം ഏഴാംദിവസം. അവഭൃഥസ്നാനം.11.30, മഹാപ്രസാദമൂട്ട്. 1.00. ഉത്സവം നാലാംദിവസം. സോപാന സംഗീതം. 5.30, കലാനിശ. 7.00 തിരുവല്ല സെന്റ് ജോൺസ് കത്തീഡ്രൽ: പെരുന്നാൾ. മാതൃസംഗമം. 3.30 തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദി ഫെസ്റ്റ്. 9.00 ചാത്തങ്കരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷികലോത്സവം. 9.00 ഉന്നത്താനി സൺഡേ സ്കൂൾ: മാർത്തോമ്മാ കൺെവൻഷൻ. പ്രസംഗം റവ. ബിനോയ് ബേബി. 6.30 തിരുവല്ല വൈ.എം.സി.എ.: സാഹിത്യകാരൻ പ്രൊഫ. ജി.രാജശേഖരൻനായർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം. മുൻ എം.പി. കെ.കെ.രാഗേഷ്. 3.00

Dec 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കോന്നി ഫെസ്റ്റ് നൃത്തസമന്വയം വൈകീട്ട് 6.00, സോളോ ഫോക്ക് വൈകീട്ട് 8.00

Dec 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കടയ്ക്കാട് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്താഹം. :കാർത്യായനീപൂജ 10.00, വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന 5.30 പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം. ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം. :ഹിന്ദുധർമ സമ്മേളനം 7.30. നാടകം 10.00

Dec 29, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവല്ല സത്രം ഓഡിറ്റോറിയം: ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് 9.00 തിരുവല്ല സെയ്ന്റ് ജോൺസ് കത്തീഡ്രൽ: പെരുന്നാൾ 5.00 തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദി ഫെസ്റ്റ് 9.00 തുകലശ്ശേരി മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ: അമ്മൻകുട ഉത്സവം 8.00 എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ദശാവതാര-ബാലലീല ചാർത്ത് ദർശനം-രാവിലെ 5.00 മുതൽ 6.00 വരെ. വൈകീട്ട് 4.30 മുതൽ എട്ടുവരെ, സപ്താഹയജ്ഞം ആറാം ദിവസം കുചേലോപാഖ്യാനം-11.30, പ്രസാദമൂട്ട്-1.00

Dec 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കോന്നി ഫെസ്റ്റ് നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ 6.00 സൂപ്പർ ഷോ 8.00

Dec 28, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പ്രമാടം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ: കോന്നി ഫെസ്റ്റ്., ഫോക്ക് ഫ്യൂഷൻ ഗാനമേള വൈകീട്ട് 5.30, കലാസന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം-നഞ്ചിയമ്മ 7.00, നാടൻപാട്ട് 8.00 ചിറക്കൽ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ: മണ്ഡല ഉത്സവം എഴുന്നള്ളത്ത് 3.00, നാദമാധുരി വൈകീട്ട് 7.00, ഗാനമേള 10.00

Dec 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ 7.30 തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയം: കനിവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കലാസന്ധ്യ 6.30 തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദിഫെസ്റ്റ് 9.00 വള്ളംകുളം മൂകാംബിക ജഗദംബികാക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. സമൂഹസദ്യ 1.00 കദളിമംഗലം ദേവീക്ഷേത്രം: താലപ്പൊലി എഴുന്നള്ളത്ത്. രാത്രി 8.30 തുകലശ്ശേരി മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ: ഉത്സവം 8.00

Dec 27, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ 6.00 കല്ലിശ്ശേരി ബി.ബി.സി.ഗ്രൗണ്ട്: ബ്രദറൺ സഭ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ 5.45 കദളിമംഗലം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം 8.00 വള്ളംകുളം മൂകാംബിക ജഗദംബിക ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദി ഫെസ്റ്റ് 9.00 പുതുശ്ശേരി ശ്രീധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം. ഏഴാം മഹാമൃത്യുഞ്ജയഹോമം-8.00, അവഭൃഥസ്നാനം-9.30, മഹാപ്രസാദമൂട്ട്-1.00 മുരണി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ആറാം ഉത്സവം, ഉത്സവബലി ദർശനം-10.00, രാജേഷ് ചമ്പക്കരയുടെ വയലിൻ കച്ചേരി-10.00, പ്രസാദമൂട്ട്-12.00, കളമെഴുത്തുംപാട്ടും-7.00, കൊച്ചി പാണ്ഡവാസിന്റെ നാടൻപാട്ട്-8.30 എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ദശാവതാര-ബാലലീല ചാർത്ത് ദർശനം-രാവിലെ 5.00 മുതൽ 6.00 വരെ. വൈകീട്ട് 4.30 മുതൽ എട്ടുവരെ. സപ്താഹയജ്ഞം മൂന്നാം ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം-10.00, പ്രസാദമൂട്ട്-1.00, വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രാർച്ചന-5.00 പെരുമ്പെട്ടിമൺ സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി ക്രിസ്മസ് കരോൾ-6.15, ക്രിസ്മസ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്-7.15, നാടകം-8.00.

Dec 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത്. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാര ദർശനം. 5.00. തട്ടയിൽ ഒരിപ്പുറം ഭഗവതിക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. രുക്മിണീ സ്വയംവരം പൂജ. 10.00, കഥകളി 7.30 യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പും എപ്പിസ്‌കോപ്പൽ സഭകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം: റാലി. 3.00, പൊതുസമ്മേളനം. 4.00 കുടശ്ശനാട് മുട്ടേറ്റ് ജോത്സ്‌ന വീട്ടിൽ: പന്തളം പൂവനശ്ശേരിൽ കുടുംബസംഗമത്തിന്റെ വാർഷികം. 10.00 പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭക്തിഗാനാമൃതം. ഉദ്ഘാടനം. പി.ജി.ശശികുമാർ വർമ. രാവിലെ 9.30

Dec 25, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പടിഞ്ഞാറ്റോതറ പഴയപുതുക്കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയം: അമ്പലത്തിങ്കൽ കുടുംബയോഗ വാർഷികം 9.00 കദളിമംഗലം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം 8.00 വള്ളംകുളം മൂകാംബിക ജഗദംബിക ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 1.00 തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദി ഫെസ്റ്റ് 9.00 തിരുമൂലപുരം ആർ.കെ.ഇൻഡോർ കോർട്ട്: കപ്പിൾസ് ബാഡ്മിന്റൻ ടൂർണമെന്റ് 5.00 നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ 7.10 പുതുശ്ശേരി ശ്രീധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം. ആറാംദിവസം കുചേലഗതി-11.00, മഹാസർവൈശ്വര്യ പൂജ-5.00 മുരണി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: അഞ്ചാം ഉത്സവം, ഡാൻസ് -7.30, വയലിൻ ചെണ്ട ഫ്യൂഷൻ-8.30 എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ദശാവതാര-ബാലലീല ചാർത്ത് ദർശനം-.രാവിലെ 5.00 മുതൽ 6.00 വരെ. വൈകീട്ട് 4.30 മുതൽ സപ്താഹയജ്ഞം നരസിംഹാവതാരം-10.00, പ്രസാദമൂട്ട്-1.00

Dec 24, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദി എക്‌സ്‌പോ.9.00 കദളിമംഗലം ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം.8.00 വള്ളംകുളം ജഗദംബിക മൂകാംബികക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം. 1.00 നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ. 8.00 ആനിക്കാട് പുല്ലുകുത്തി കവല: ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പത്താംവാർഡ് വസ്തുനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്.10.00 പുതുശ്ശേരി ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം. മൂന്നാം ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 9.30, ഉണ്ണിയൂട്ട്.11.00 മുരണി ഭഗവതീക്ഷേത്രം: മൂന്നാം ഉത്സവം. കൊല്ലം കെ.ആർ.പ്രസാദിന്റെ ബാലെ.8.30 എഴുമറ്റൂർ കണ്ണച്ചതേവർ ക്ഷേത്രം: ദശാവതാര-ബാലലീല ചാർത്ത് ദർശനം.രാവിലെ 5.00 മുതൽ 6.00 വരെ. വൈകീട്ട് 4.30 മുതൽ എട്ട് 8.00 വരെ, സപ്‌താഹയജ്ഞം ഭദ്രദീപ പ്രതിഷ്ഠ-7.00

Dec 22, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുതിയകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം വക തങ്ക അന്നക്കൊട് എഴുന്നള്ളിപ്പ്: മഞ്ഞക്കടമ്പ്, മുരിംഗമംഗലം, കൊന്നപ്പാറ പ്രദേശങ്ങളിൽ 8.00 കോന്നിതാഴം കാച്ചാനത്ത് വലിയകോട്ട: പരിഹാരക്രിയകൾ 9.00 അച്ചൻകോവിൽ ശാസ്താക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. ഉത്സവബലി 12.00, മതപ്രഭാഷണം വൈകീട്ട് 5.30, നാട്ടുപാട്ട് 7.30, കറുപ്പൻതുള്ളൽ 10.30, നാടകം 12.00.

Dec 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. കുരമ്പാല കരയിൽ 8.00 കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് ആരംഭം. വാമനാവതാര ദർശനം 5.00 കുരമ്പാല ആതിരമലനട ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. പുലിയംമഠം, കണ്ണൻകുന്ന് ഭാഗം 8.00 കുളനട സെന്റ്‌ തോമസ് യാക്കോബായ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്‌സ് കത്തീഡ്രൽ: മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന 8.00 കുളനട മാന്തളിർ സെൻറ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ. കുർബാന 8.00, ആദരിക്കൽ 10.00

Dec 21, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വള്ളംകുളം മൂകാംബിക ജഗദംബികാക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. ദീപ പ്രതിഷ്ഠ. രാത്രി 7.00 തിരുവല്ല അലക്‌സാണ്ടർ മാർത്തോമ്മാ ഓഡിറ്റോറിയം: ഖാദി എക്‌സ്‌പോ 9.00 നിരണം സെൻറ്‌ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ. റാസ 5.30 ആനിക്കാട് ഹനുമാൻകുന്ന് കവല: ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് 11, 12 വാർഡ് വസ്തുനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്-10.00 പുതുശ്ശേരി ശ്രീധർമശാസ്താക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹ യജ്ഞം. നരസിംഹാവതാരം-9.00 മുരണി ഭഗവതിക്ഷേത്രം: ഒന്നാം ഉത്സവം കൊടിയേറ്റ്-6.15, വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയുടെ പ്രഭാഷണം-7.00, വീരമണി രാജുവിന്റെ ഗാനമേള-8.00 തെള്ളിയൂർക്കാവ് പാട്ടമ്പലം: പടയണി ചൂട്ടുവെയ്പ് 9.00

Dec 20, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം. :പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. കുരമ്പാല കരയിൽ 8.00 കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് ആരംഭം. വരാഹാവതാര ദർശനം. 5.00. കുരമ്പാല ആതിരമലനട ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. നിരപ്പേൽ, കൊറ്റ്‌നാടൻ മലനട ഭാഗം 8.00. കുളനട മാന്തളിർ സെൻറ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് വലിയപള്ളി: പെരുന്നാൾ. കുർബാന. 7.30.

Dec 19, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. മുളമ്പുഴ കരയിൽ 8.00 കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം. ദശാവതാരച്ചാർത്ത് ആരംഭം. കൂർമാവതാര ദർശനം 5.00. കുരമ്പാല ആതിരമലനട ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. മൈലാടുംകളം, തവളംകുളംഭാഗം 8.00. തട്ടയിൽ പടുക്കോട്ടുക്കൽ 1502-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗമന്ദിരം. കീരുകുഴി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും 9.30 കുളനട മാന്തുക ശിവപാർവതിക്ഷേത്രം. മഹാകര്യസിദ്ധിപൂജ 9.00 പന്തളം മണികണ്ഠനാൽത്തറ ക്ഷേത്രം. വിശേഷാൽ പൂജയും സമൂഹസദ്യയും 12.00 തട്ടയിൽ വൃന്ദാവനം വേണുഗോപാലക്ഷേത്രം. ഉത്സവത്തിനെക്കുറിച്ചാലോചിക്കാനുള്ള പൊതുയോഗം. 4.00 കുളനട മാന്തളിർ സെൻറ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് വലിയപള്ളി. പെരുന്നാൾ. കുട സമർപ്പണ നേർച്ച. 10.00 കുളനട മാന്തളിർ സെന്റ്‌ തോമസ് യാക്കോബായ കത്തീഡ്രൽ. പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ്. രാവിലെ 8.00

Dec 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഐരവൺ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം: അന്നക്കൊടി എഴുന്നള്ളത്ത് 8.00 അച്ചൻകോവിൽ ക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ഉത്സവബലിദർശനം 12.00

Dec 18, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. തോട്ടക്കോണം കരയിൽ 8.00. കുരമ്പാല തെക്ക് പെരുമ്പാലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: ആഴിപൂജയും പടുക്കയും രാത്രി 7.00. കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ദശാവതാരച്ചാർത്ത് ആരംഭം. മത്സ്യാവതാര ദർശനം. 5.00. കുരമ്പാല ആതിരമലനട ശിവപാർവതിക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. നിരപ്പേൽ, മൈലാടുംകളം ഭാഗം 8.00.

Dec 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പുന്നവേലി സി.എം.എസ്.എൽ.പി. സ്കൂൾ: ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് തൊഴിൽ സഭ 10.30 നൂറോമ്മാവ് സഹ. ബാങ്ക് ഹാൾ: ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് തൊഴിൽ സഭ 2.00 മഞ്ഞത്താനം സെന്റ്‌ തോമസ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ കുർബാന ഫാ. എൽദോ ഏലിയാസ് 8.15 ആനിക്കാട് പിടന്നപ്ലാവ് കവല: ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് വസ്തുനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 10.00 നിരണം സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ 7.10

Dec 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഐരവൺ പുതിയകാവ് ക്ഷേത്രം: അന്നക്കൊടി എഴുന്നള്ളത്ത്. കൊട്ടാരത്തിൽപടി, കുന്നുംപുറം, വെൺമേലിപ്പടി, മണിമല ഭാഗം. അച്ചൻകോവിൽ ശാസ്താക്ഷേത്രം: കൊടിയേറ്റ് 9-നും 10-നും മധ്യേ, കളഭാഭിഷേകം 11.00

Dec 17, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ 9.00 മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം. താലപ്പൊലി. രാത്രി 7.30 പുന്നവേലി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, കുരുന്നംവേലി, വടക്കേമുറി: ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വസ്തുനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് -10.00 മഞ്ഞത്താനം സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ പ്രസംഗം ഫാ. എൽദോ ഏലിയാസ്-6.30

Dec 16, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പെരുന്നാൾ ഘോഷയാത്ര 2.30 മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലം ദേവീക്ഷേത്രം: കാവടി വിളക്ക്. രാത്രി 7.30

Dec 15, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: പൊങ്കാല. 10.45 നിരണം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് പള്ളി: പ്രാർഥനാസംഗമം. 10.00

Dec 14, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം. പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. കടയ്ക്കാട് വടക്ക് കരയിൽ 8.00

Dec 13, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മല്ലപ്പള്ളി പരിയാരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ഏഴാംദിവസം, അവഭൃഥസ്നാനം -3.00 മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹം. രുക്മിണീ സ്വയംവരം 11.30

Dec 11, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. ഗോവിന്ദപട്ടാഭിഷേകം 11.30 മല്ലപ്പള്ളി പരിയാരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം ആറാംദിവസം, കുചേലസദ്ഗതി 10.00

Dec 10, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.45 മല്ലപ്പള്ളി പരിയാരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം. അഞ്ചാംദിവസം. രുക്മിണി സ്വയംവരം 9.00, തിരുവിളക്കുപൂജ 5.30

Dec 09, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

തോട്ടക്കോണം കരിപ്പൂര് ഭഗവതിക്ഷേത്രം :സപ്താഹയജ്ഞം. ഏഴാം ദിവസം സമൂഹസദ്യ 1.00, അവഭൃഥസ്നാനം 3.00 കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം. :നാഗദൈവങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും 10.00

Dec 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.45 നിരണം മുന്നൂറ്റുമംഗലം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധകലശം. അന്നദാനം 12.00 മേപ്രാൽ പുത്തമ്പലത്ത് ദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അന്നദാനം 12.45 നിരണം മുന്നൂറ്റുമംഗലം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം: അഷ്ടബന്ധകലശം. അന്നദാനം 12.00

Dec 08, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം. പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. പനങ്ങാട് കര-7.00. തുമ്പമൺ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം. സപ്താഹയജ്ഞം ഏഴാംദിവസം. സമൂഹസദ്യ 12.00, അവഭൃഥസ്നാനം 4.00. തോട്ടക്കോണം കരിപ്പൂര് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്താഹയജ്ഞം. ആറാംദിവസം കുചേലസദ്ഗതി പൂജ-10.00. കുരമ്പാല പെരുമ്പാലൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം. ഉത്സവവും പൊങ്കാലയും. പൊങ്കാല 5.30, കാക്കാരശി നാടകം 9.00. വടക്കടത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം കാർത്തിക ഉത്സവം. കെട്ടുകാഴ്ച 2.30 അറുകാലിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രം കാർത്തിക ഉത്സവം. പൊങ്കാല രാവിലെ 6.00 അടൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.കോർണർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രകടനം, പൊതുസമ്മേളനം രാവിലെ 9.30 മണ്ണടി ദേവീക്ഷേത്രം പൊങ്കാല രാവിലെ 7.30

Dec 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കിഴക്കുംമുറി തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അവഭൃഥസ്‌നാന ഘോഷയാത്ര 5.00 കടപ്ര ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം: കാർത്തിക ഉത്സവം. സേവ രാത്രി 7.30 നന്നൂർ ദേവീക്ഷേത്രം: കാർത്തിക ഉത്സവം. അന്നദാനം 12.45 മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഹാൾ: ജനചേതന യാത്ര സ്വാഗതസംഘ രൂപവത്‌കരണ യോഗം 3.00 മല്ലപ്പള്ളി പെൻഷൻ ഭവൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് യൂണിയൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ച് 10.00 മല്ലപ്പള്ളി പരിയാരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം മൂന്നാം ദിവസം, ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം 10.00, ഉണ്ണിയൂട്ട് 11.00

Dec 07, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കടപ്ര ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. അവഭൃഥസ്നാനം 3.00 കിഴക്കുംമുറി തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: കുത്തിയോട്ടപ്പാട്ടും ചുവടും. രാത്രി 7.30 മല്ലപ്പള്ളി പരിയാരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം രണ്ടാം ദിവസം നരസിംഹാവതാരം-10.00 മലയാലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ: പാട്ടമ്മ അനുസ്മരണം 4.00

Dec 06, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കടപ്ര ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം: ഭാഗവതസപ്താഹം. പ്രസാദവിതരണം 12.00 കിഴക്കുംമുറി തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം: സപ്താഹം. നാഗസ്വരക്കച്ചേരി 6.30

Dec 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം: പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. കൈപ്പുഴ കര 7.00 തുമ്പമൺ വടക്കുംനാഥക്ഷേത്രം: സപ്താഹ യജ്ഞം അഞ്ചാം ദിവസം. രുഗ്മിണീസ്വയംവരം പൂജ 10.00, സർവൈശ്വര്യ പൂജ 5.30 തോട്ടക്കോണം കരിപ്പൂര് ഭഗവതിക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം നാലാം ദിവസം. ഗോവിന്ദ പട്ടാഭിഷേകം പൂജ 10.00

Dec 05, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ്. മാന്തുക കര 7.00 തുമ്പമൺ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം നാലാം ദിവസം. ഗോവിന്ദ പട്ടാഭിഷേകം പൂജ 10.00, അന്നദാനം 12.30 തോട്ടക്കോണം കരിപ്പൂര് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹ യജ്ഞം. മൂന്നാം ദിവസം-ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം പൂജ 10.00 പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ബ്ലോക്ക് കേരളോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം 5.00 കടയ്ക്കാട് ഭദ്രകാളീ ക്ഷേത്രം: ഓഡിറ്റോറിയം സമർപ്പണം 11.15

Dec 04, 2022


ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പന്തളം മഹാദേവർക്ഷേത്രം: പറയ്‌ക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ്. മാന്തുക കര-7.00 തുമ്പമൺ വടക്കുംനാഥക്ഷേത്രം.: സപ്താഹയജ്ഞം മൂന്നാംദിവസം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരപൂജ 10.00, അന്നദാനം 12.30 തോട്ടക്കോണം കരിപ്പൂര് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്താഹയജ്ഞം. രണ്ടാംദിവസം നരസിംഹാവതാര പൂജ-10.00 പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: ബ്ലോക്ക് കേരളോത്സവം ഉദ്ഘാടനം. 9.30 അടൂർ എസ്.എൻ.ഡി.പി ഹാൾ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യസംഘം അടൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി(പു.ക.സ.) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ.11.00 അടൂർ ആൾ സെയിൻറ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ ടീം ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷപ്പ് സെലക്ഷൻ ടൂർണമെൻറ് 9.30

Dec 03, 2022