പത്തനംതിട്ട ജൂണ്‍ 10 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


read
Read later
Print
Share

റാന്നി കാർഷികവികസന ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ്., യു.ഡി.എഫ്. പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ