തിരുവനന്തപുരം -ഡിസംബര്‍ 5 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽക്കഴിയുന്ന വഴിമുക്ക് സ്വദേശിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി ഷിംനാസ്