തൃശ്ശൂര്‍- നവംബര്‍ 24 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി സ്പെഷ്യൽ കച്ചേരിയിൽ സിദ് ശ്രീറാം പാടുന്നു