തൃശ്ശൂര്‍-നവംബര്‍ 26 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


• പരിയാരം കൊമ്പൻ പാറ തടയണയ്ക്ക് സമീപം വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പ്‌ കിണറിനേക്കാളും താഴ്ന്ന നിലയിൽ