തൃശൂര്‍- നവംബര്‍ 27 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


• കലാമണ്ഡലത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്ര ക്വിസ് പരിപാടി കലാമണ്ഡലം ഭരണസമിതി അംഗം ഡോ.എൻ.ആർ. ഗ്രാമപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു