വയനാട്- ഫെബ്രുവരി 28 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ


ചുരം ബൈപ്പാസ് റോഡ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റോഡ് കർമസമിതിയുടെ ജനകീയ റോഡുവെട്ടൽ സമരം ടി. സിദ്ദിഖ് എം.എൽ.എ. ഉദ്ഘാടനംചെയ്യുന്നു